Všeobecné obchodní podmínky

I článek. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi prodávajícím, kterým je firma

MICRO SURPRISE s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 06729886
konatel: Maroš Kopaňa

(dále jen „prodávající“) a objednávajícím.
Předmětem je koupě a prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové stránky www.rolldoor.cz
Smluvní strany se zavazují, že objednávající zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny smlouvy o dílo uzavřené na internetové stránce www.rolldoor.cz provozované prodávajícím, na základě kterých prodávající dodá zboží, které prezentuje na předmětné internetové stránce (dále jen „smlouva o dílo“), a na všechny vztahy mezi prodávajícím a objednávajícím vzniklé při uzavírání smlouvy o dílo a reklamaci zboží.

II článek. Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, chráněné podle platných předpisů, budou použity pouze k plnění smlouvy s objednávajícím a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

III článek. Reklamace

Záruční podmínky na zboží dodané firmou MICRO SURPRISE, s.r.o. se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

IV článek. Objednávání

Objednávajícímu bude dodané zboží a služby za předem dohodnutou cenu. Pokud jde o zboží na objednávku nebo zboží, které nemáme na skladě, prodávající objednávajícímu předem oznámí cenu a termín dodání zboží. Každá objednávka bude potvrzená e-mailem. Objednávku zboží je možné zrealizovat formou elektronického obchodu na internetové stránce www.rolldoor.cz. Změny v objednávce, případně její zrušení, je možné z výrobních důvodů přijmout nejpozději následující pracovní den (do 12. hodiny) po potvrzení objednávky.

V článek. Dodací lhůta

Dodací lhůta vestavěných skříní na míru je 07 – 14 pracovních dní od potvrzení objednávky objednávajícím a úhrady (rozuměj reálného připsání) zálohové platby na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V ojedinělých případech si prodávající vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty. Každá změna se objednávajícímu oznámí předem.

VI článek. Platební podmínky

Objednávající se zavazuje po potvrzení objednávky nejpozději do 10 pracovních dní uhradit zálohovou platbu ve výši 60 % z celkové ceny objednávky, a to bezhotovostním bankovým převodem na účet prodávajícího: Raiffeisen BANK učet: 1949645002/5500, nebo hotovostní platbou osobně prodávajícímu. Při převzetí objednaného zboží – vestavěných skříní, DTD desek – se objednávající zavazuje uhradit prodávajícímu doplatek ve výši 40 % z celkové ceny objednávky hotovostní platbou u prodávajícího nebo na místě převzetí zboží. Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení celkové sumy objednávky.

VII článek. Závěrečná ustanovení

Všechny další práva a povinnosti, pokud nejsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.